ČEKIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS TINKLALAPIS

Teatras Atviras ratas rodo Prahoje spektaklį “Lietaus žemė”

Maloniai kviečiame į “Lietaus žemę” – spektaklį, kurį atliks teatras Atviras ratas.

Spektaklis „Lietaus žemė“ – tai biografinės improvizacijos, kurios remiasi rate sėdinčių žmonių gyvenimo istorijomis. Tarpukario ir pokario įvykių siejamų žmonių gyvenimo istorijas, kurios palietė kiekvieną iš jų asmeniškai, teatro laboratorijos aktoriai perteikia Atviro rato kūrybiniu principu.

Spektaklyje nesiekiama tiksliai dokumentiškai atkurti tuo laikotarpiu gyvenusių asmenų biografijų – aktoriai ieško būdų, kaip tuos žmones prakalbinti čia ir dabar. Teatrine kalba. Per save apie kitus. Apie praeitį gyvenant šiandiena, bet galvojant apie ateitį.

Šį originalų ir įdomų spektaklį verta pamatyti dėl daugelio priežasčių: dėl aukšto meninio lygio, dėl dramaturgijos, už kurią spektaklis buvo išrinktas geriausiu 2012 metų spektakliu mažojoje scenoje ir nominuotas “Auksinio scenos kryžiaus” apdovanojimui už geriausią nacionalinę dramaturgiją; taip pat ir dėl spektaklio temos (tarpukario ir pokario laikais gyvenusių žmonių istorijos), nes “„tie, kas neatsimena praeities klaidų, yra pasmerkti jas pakartoti.“ (George Santayana)”.

Kviečiame kartu praleisti rudens vakarą, ir džiaugiamės, kad tokio lygio renginys vyks Prahoje.

Laikas: lapkričio 23d., 19,00

Adresas: Prague Film School, Pstrossova 19, 110 00 Praha 1 (įėjimas iš aikštės)

Spektaklis vyks lietuvių kalba, tačiau jo aprašymas bus pateiktas ir anglų kalba, kad lietuviškai nesuprantantys galėtų sekti spektaklio veiksmą.

Vietas prašome rezervuoti iki lapkričio 18d. el.paštu lietuviaicz@gmail.com

Čekijos Lietuvių Bendruomenė

Pozvánka/pakvietimas

Pozvánka

Výbor Sdružení Litevců v ČR, z.s. svolává jednání Valné hromady, které se koná
ve dne 03.12.2016 na Velvyslanectví Litvy v ČR, Pod Klikovkou 1916/2, Praha 5,
od 14,00 hodin (prezence od 13,30 hodin).

Pořad jednání:
1. Zahájení, ověření schopnosti se usnášet, volba:
– Předsedy valné hromady
– Pracovního předsednictva valné hromady
– Zapisovatele valné hromady
2. Schválení Jednacího řádu VH.
3. Výroční zpráva
4. Hospodaření za 2016.
5. Zpráva Dozorčí a odvolací rady
6. Návrh rozpočtu na 2017
7. Navrhované změny
8. Diskuse.

Ing. Sigitas Adomavičius
Předseda
Další informace:
1. prezence (zapisování do listiny přítomných) členů bude zahájena v 13.30 hodin v den a na místě konání Valné hromady.
2. Během Valné hromady bude vybírán členský příspěvek 300,-Kč/osoba (starší 18 let) / rok. Příspěvek je možné uhradit bud´ během Valné hromady hotově, nebo převodem na účet Sdružení Litevců, č.ú.: 2201092887/2010.

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný/á………………………………………………………….., R.Č. …………………………,

Trvale bytem: ……………………………………………………………………………………………,

Tímto zmocňuju pána/i ………………………………………………………, R.Č. …………………..,

aby mne dne 3.prosince 2016 zastupoval/a na schůzi Valné hromady Sdružení Litevců v ČR, se sídlem Sídlištní 245/18H, Praha 6, a to v rozsahu programu uvedeném v pozvánce.

V …………………… dne ……………… …………………………………………….
Podpis

Bendruomenės susirinkimas

Mielieji lietuvių bendruomenės Čekijoje nariai,
kviečiame Jus į visuotinį Čekijos lietuvių bendruomenės susirinkimą š.m. gruodžio 3 d., 14.00 val. Lietuvos Respublikos ambasadoje, adresu: Pod Klikovkou 1916/2, Praha 5.
Susirinkimo programoje:
-Metinė ataskaita
-2016 m. finansų ataskaita
– 2017 m. planų pristatymas
-2017 m. biudžeto planavimas
-pasiūlymai
-diskusija.
Žiūrėkite informaciją priede (čekų k.)
Kviečiame Jus dalyvauti ir pateikti savo pasiūlymus. Apie savo dalyvavimą prašome pranešti šiuo elektroninio pašto adresu: lietuviaicz@gmail.com
Primename, kad susirinkimo metu bus renkamas nario mokestis – 300,-Kč/asm.(nuo 18m.) /metams. Nario mokestį galima mokėti grynais susirinkimo metu arba pervesti į lietuvių bendruomenės sąskaitą nr.: 2201092887/2010.
Prašome, iki ČLB susirinkimo t.y. gruodžio 3 d. sumokėti nario mokestį – 300,-Kč/asm.(nuo 18m.)/metams. Mokestį galima pervesti į lietuvių bendruomenės sąskaitą nr.: 2201092887/2010 arba sumokėti susirinkimo metu grynais.
Jei negalėsite dalyvauti susirinkime, prašome parašyti įgaliojimą asmeniui, kuris susirinkime dalyvaus. Įgaliojimas čekų kalba bus atsiųstas elektroniniu paštu.
Pagarbiai,
Jūsų
Sigitas Adomavičius
Lietuvių bendruomenės Čekijoje pirmininkas
Lietuvių bendruomenės Čekijoje valdyba