Čekijos lietuvių bendruomenės susirinkimas, 2017.12.06.

Pozvánka / Kvietimas

Dalyvausiančius prašome registruotis iki 2017.12.05 užpildant šią anketą.

Výbor Sdružení Litevců v ČR, z.s. svolává jednání Valné hromady, které se koná ve dne  06.12.2017 na adrese Pštrossova 202/15, Praha 1, 110 00, od 19.00-20.00 hodin (prezence od 18.30 hodin).

Čekijos lietuvių bendruomenė kviečia į susirinkimą, kuris vyks 2017.12.06, Pštrossova 202/15, Praha 1, 110 00, 19.00-20.00 (dalyvių registracija nuo 18.30)

  1. Pořad jednání / Susirinkimo programa:

-Zahájení, ověření schopnosti se usnášet, volba / Atidarymas, rinkimai:

– Předsedy valné hromady / Susirinkimo pirmininko

– Pracovního předsednictva valné hromady / Susirinkimo tarybos

– Zapisovatele valné hromady / Susirinkimo raštininko

2. Schválení Jednacího řádu VH / Susirinkimo programos patvirtinimas

3. Výroční zpráva / Metinė ataskaita

4. Hospodaření za 2017 / Biudžeto ataskaita

5. Návrh rozpočtu na 2018 / 2018 biudžeto pasiūlymas

6. Navrhované změny / Pasiūlymai

7. Diskuse / diskusija

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.